کمپ پانلی ۲۸۰ متری

کانکس و ساختمان های پیش ساخته یووا