کانکس فروشگاهی چرخدار نمایشگاه بین الملی تهران

کانکس و ساختمان های پیش ساخته یووا

کانکس فروشگاهی چرخدار نمایشگاه بین الملی تهران

پروژه کانکس فروشگاهی چرخدار نمایشگاه بین الملی تهران

مشخصات پروژه : کانکس فروشگاهی چرخدار نمایشگاه بین الملی تهران

زمان ساخت پاییز 1397