پروژه کانکس فروشگاهی اشتهارد

کانکس و ساختمان های پیش ساخته یووا

پروژه کانکس فروشگاهی اشتهارد

نام پروژه : کانکس فروشگاهی اشتهارد

زمان اجرا تابستان 98

کانکس کامپوزیتی با متراز 15 متر مربع.

قیمت کانکس فروشگاهی فوق 320/000/000 ریال می باشد.