Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

کانکس آموزشی

کانکس و ساختمان های پیش ساخته یووا

کانکس مدرسه

کانکس مدرسه یکی دیگر از محصولات پر فروش کانکس یووا کانکس مدرسه می باشد. که در برخی از شهرستانها و استانها که با کمبود فضای آموزشی مواجه هستن و یا مناطقی که صعب العبور می باشند از این کانکس...

کانکس کلاس درس

کانکس کلاس درس یکی دیگر از محصولات پر فروش کانکس یووا کانکس کلاس درس می باشد. که علاوه بر اینکه از آن به عنوان کلاس درس استفاده می شود. می توان با چند کاربری دیگر نیز از آن بهینه استفاده کرد. یکی...

کانکس اداری

کانکس آموزشی یکی دیگر از محصولات پر فروش کانکس یووا کانکس آموزشی می باشد. که نیاز یک مجموعه به فضای آموزشی بوده و می توان این سازه را کم ترین فضای موجود به صورت پیش ساخته طراحی و اجرا نمود. کانکس...