کانکس فروشگاهی شرکت ورزشهای زمستانی آلوارس

کانکس و ساختمان های پیش ساخته یووا

کانکس فروشگاهی شرکت ورزشهای زمستانی آلوارس

پروژه کانکس فروشگاهی شرکت ورزشهای زمستانی آلوارس

توضیحات پروژه : کانکس فروشگاهی ورزش های زمستانی آلوارس اردبیل

زمان ساخت تابستان 1398